Taro Mashita

Description:

Allegiance: Mashita Gozoku (Atama)
Age: 39 (born 722)
Children of Note: Akihiko Mashita

Imbued leader of the Mashita Gozoku. Known to be a master of the blade, taught by the Hebi-Kuran.

Bio:

Taro Mashita

Defenders of Aylanae taragnor